Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

inmybetterworld
21:29
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaszalony-virus szalony-virus
inmybetterworld
21:29
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaszalony-virus szalony-virus
inmybetterworld
21:29
inmybetterworld
21:28
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
inmybetterworld
21:27
6797 f61f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
inmybetterworld
21:27
2166 52e2
Reposted frompesy pesy vialaj laj
inmybetterworld
21:27
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vialaj laj
inmybetterworld
21:27
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszalony-virus szalony-virus
inmybetterworld
21:26
6236 1f85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
inmybetterworld
21:26
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
inmybetterworld
21:26
6654 be1c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialaj laj
inmybetterworld
21:26
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vialaj laj
inmybetterworld
21:26
8743 cf9d
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaj laj
inmybetterworld
21:26
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialaj laj
inmybetterworld
21:25
1483 d92b 500
Reposted fromexistential existential vialaj laj
21:25
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai vialaj laj
inmybetterworld
21:25
1559 85e3
Reposted fromaammaazing aammaazing vialaj laj
inmybetterworld
21:24
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs vialaj laj
inmybetterworld
21:24

June 23 2017

inmybetterworld
22:32
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl