Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

19:54
inmybetterworld
19:53
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
inmybetterworld
19:52
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaRedPenny RedPenny
inmybetterworld
19:51
Reposted fromFlau Flau viaRedPenny RedPenny
inmybetterworld
19:50
3599 d853 500
Reposted fromhagis hagis viaveritas1 veritas1
inmybetterworld
19:49
6331 ed1a 500
Reposted frommyrla myrla viaplugss plugss
inmybetterworld
19:49
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife viaplugss plugss
inmybetterworld
19:49
Reposted fromsilence89 silence89 viaplugss plugss
19:49
7643 2b9d 500
Reposted fromgraysen graysen viaplugss plugss
19:49
A życie ze mną? To niekończący się chaos, bałagan uczuć i myśli które są przelotne i porozrzucane jak przedmioty po domu. To bezustanna niewiadoma. Mnie trzeba ciągle łapać żebym gdzieś nie zniknęła, na przykład we własnym umyśle czy innym podejrzanym miejscu. Trochę w tym szaleństwa, trochę dziwaczności ale chyba najwięcej rozpaczy. Trzeba mocno kochać, żeby żyć z kimś kto każdego dnia jest wulkanem gotowym do wybuchu.
— Moja dusza pachnie Tobą (via xxrapgoddess)
Reposted fromshitsuri shitsuri viayveee yveee
inmybetterworld
19:48
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaawaken awaken
inmybetterworld
19:47
9870 1212
Reposted fromhole-love hole-love vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
19:47
2895 5461
Reposted fromTaieri Taieri vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
19:47
3786 0e69
Reposted fromzcas zcas vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
19:47
5661 5de0
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
19:46
19:46
2189 c0c6
Reposted fromdrozdzi drozdzi vialaparisienne laparisienne
inmybetterworld
19:45
inmybetterworld
19:45
8903 4d28
inmybetterworld
19:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl